Lecture by Dr. Akhilesh Gupta, Senior Advisor to DST GOI.